Què hem fet?

Nous espais urbans

Prolongació Carrer Vincke

La prolongació del carrer Vincke,que ara mateix s'està portant a terme, obrirà nous espais urbans que permetran un seguit de millores a la població. El nou tram de carrer, que tindrà una amplada de vint metres i comp tarà amb un passeig arbrat i carril bici, arribarà fins al carrer de la Riera. Quedarà pendent la se va prolongació fins a la r o tonda del carrer Arnau sa Bruguera per poder connectar directament amb la variant. L'obertura de Vincke és fruit de la urbanització de la zona compresa entre aquest carrer i l'Avinguda de la Llibertat, és a dir, l'entorn del carrer de la Font. Aquesta urbanització és d'iniciativa privada i respon a les previsions del Pla General d'Urbanisme de 2007. Les possibilitats que genera aquest nou carrer són les següents: 

    Nova es tació d'autobusos,
    Centralit at de l'Aula d'Aprenentatge i de l'Escola Vila-romà.
    Nova regulació del trànsit. 
    Aigües pluvials a la riera Aubi