Propostes

Ajuntament transparent i obert, de gestió eficient dels serveis públics amb qualitat

GESTIÓ DE SERVEIS, INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ, PARTICIPACIÓ POLÍTICA I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

Ajuntament transparent i obert, de gestió eficient dels serveis públics amb qualitat
Ajuntament transparent i obert, de gestió eficient dels serveis públics amb qualitat

Un ajuntament transparent, obert a la interlocució amb la ciutadania, que fomenta la participació i el debat polític, que facilita l’accés als serveis, alhora que treballa amb garanties administratives, i que prioritza l’interès general en la gestió dels serveis.

 

Concentració de serveis com a mesura per a la seva eficiència i no duplicitat d’accions públiques.

  • Aglutinar serveis per millorar la coordinació i ser més eficients. Promoure el treball amb objectius compartits. Establir una línia comuna tant en la imatge com en l’estil lingüístic. Establir criteris d’avaluació de les competències professionals i el compromís dels treballadors municipals amb el servei públic.

  • Eficiència i qualitat dels serveis amb la màxima garantia possible de control. Incorporació en la contractació pública de criteris socials i mediambientals, així com la priorització de la proximitat quan sigui possible.

  • Reclamar a l'Estat la capacitat de poder gestionar, de manera autònoma, els recursos municipals. Durant els darrers quatre anys l'Ajuntament ha reduït el deute del 60,42% al 26,54% però la capacitat  de despesa s’ha vist condicionada pels límits d’inversió i de despesa que ens imposa l’Estat.

 

La participació política com a eina de ls ciutadania en el treball per al bé comú

  • Retribucions dels càrrecs electes lligada a l’assumpció de responsabilitat efectives i a la dedicació en la seva funció representativa més enllà de la simple assistència.

  • Revisió consensuada del funcionament dels plenaris a través de la modificació dels documents que el regulen (Reglament Orgànic Municipal - ROM)

 

La comunicació com a acte de transparència i interlocució entre l’administració i la ciutadania.

  • Nova estructura en la comunicació web a partir dels dominis palamos.cat i visitpalamos.cat, que permeti trobar la informació amb major facilitat i garantir la informació actualitzada de forma eficient.

  • Interès informatiu dels mitjans per sobre dels blocs electorals perpetus, posant a disposició eines que augmentin  la interlocució directe dels ciutadans amb els càrrecs polítics, també als mitjans.

  • Tractament de la informació per aproximar els ciutadans a les dades que els afecten de forma més accessible. Utilització de les eines digitals en la contractació pública per garantir total transparència en els procediments.

  • Facilitats per al seguiment de l’acció de govern per part dels ciutadans: audiències públiques, eines web, xarxes socials i interlocució directe amb els veïns i veïnes sempre que sigui necessària.

  • Seguir avançant en l’administració electrònica per facilitar l’accés no presencial als serveis, acompanyant, especialment, els ciutadans i/o entitats en el procés de canvi tecnològic