Propostes

Valors, cultura i formació de ciutadans i ciutadanes lliures i compresos.

EDUCACIÓ, FORMACIÓ, CULTURA, ESPORTS, PARTICIPACIÓ I JOVENTUT

Valors, cultura i formació de ciutadans i ciutadanes lliures i compresos.
Valors, cultura i formació de ciutadans i ciutadanes lliures i compresos.

Un municipi educador en el seu conjunt que entén la formació en les diferents etapes de la vida, la cultura, l’educació dels valors, el foment d’hàbit saludables i la construcció col·lectiva com a eines de transformació social cap a una societat més culta, crítica i creativa

Creació d'un institut escola al Vila-romà. Més espai per a la secundària i per a la formació professional. Treballar amb el principi que totes les accions són educatives (mirada educadora de 360º).

 • Educació a temps complet a l’agenda educativa i a la política pública. Compromís  amb els objectius de la carta europea de ciutats educadores i l’Educació 360. Oportunitats educatives per a diferents edats i moments de la vida. Connexió entre el temps lectiu i no lectiu. Garanties i recursos per a facilitar l’obertura de patis escolars 

 • Programes per a la millora de resultats educatius (Lecxit, voluntariat educatiu, suport als pares per ajudar els fills), i programes de suport educatiu per a joves (Qui apren +?, treball de recerca)

Més espai per a l'etapa de secundària obligatòria i formació professional tant per permetre esponjar les línies d'ESO com implantar nous cicles que permetin completar les branques professionals amb qualitat. Millorar la transició entre entre l'etapa primària i secundària, amb accions de coordinació i model escola-institut al Vila-romà (des de P3 a 4 d’ESO).

 • Treball per reduir la segregació escolar (matriculació, ràtios i repartiment de l’alumnat amb necessitats educatives específiques…)

 • Mesures per al seguiment dels infants i adolescents en situació de vulnerabilitat fora de la jornada lectiva de forma integral i coordinada entre agents i serveis. Acompanyament a famílies d’entorns desestructurats. Continuïtat del centre obert a partir dels 12 anys.

 • Desenvolupament de la Taula d’Infància per promoure la convivència durant l’etapa d’escolarització obligatòria. Prevenir l’absentisme escolar i l’assetjament a les escoles creant protocols d’actuació

 • Programes per conscienciar i promocionar la interacció entre generacions, així com fomentar una mirada cap a la diversitat social.

Pla d'acció cultural amb una mirada àmplia i interdisciplinar. La cultura com a motor de transformació i creixement personal. Actualització d’equipaments, comunicació i interacció entre agents. Programa municipal de nous talents en la creació artística.

 • Programa de suport a nous talents, promoció de la creació amb base a les arts plàstiques, oberta a la diversitat de l’art contemporani.

 • Actualització d’espais i equipaments per a espectacles de formats diversos a l’interior i a l’exterior. Accions per facilitar el consum cultural (serveis de guarderia, targeta de fidelització, club de cultura…)

 • Polítiques públiques de formació en música, dansa i teatre, amb beques. Programa formatiu municipal  participat, amb els agents i professionals del municipi.

 • Posar en valor les festes locals amb arrel tradicional. Impuls de l’administració per a la recuperació i/o manteniment de les festes d’arrel tradicional

 • Consell de patrimoni com a espai de participació, seguiment i impuls de recuperació dels béns patrimonials. Recuperació d’espais de memòria històrica. Producció de visites virtuals d’espais amb inconvenients per a la seva visita física

 

Pràctica de l’esport com a hàbit de vida saludable per a totes les edats. Propostes d’activitats de natura activa d’interès per als visitants. Formació i programa municipal per a nens i adolescents (escola esportiva), i esdeveniments singulars.

 • Impulsar l’esport com a hàbit de vida, més enllà de la competició. Programa d’iniciació esportiva amb valors (escola esportiva) i activitat multiesport no competitiu per a la franja adolescent.

 • Nou pavelló annex a l’actual, per atendre millor la diversitat d’esports del municipi.

 • Treball amb les entitats esportives per millorar la tramitació administrativa, adaptant-la a les particularitats de l’associacionisme esportiu (p. ex. formularis dinàmics) i per construir iniciatives col·lectives (premi a la trajectòria esportiva de l’any, premi als valors esportius…). Programes de formació per a monitors i directors de les entitats.

 • Espai de debat i participació entre les entitats esportives per compartir iniciatvies, solucions, inquietuds, o perquè puguin sorgir noves col·laboracions entre entitats.

 • Espais esportius a l’exterior per a la pràctica esportiva lliure com a mesura per a la promoció d’hàbits de vida activa i com a proposta d’oci familiar.

 • Esdeveniments esportius singulars com a eina de promoció de l’esport en diverses modalitats i dinamització local.

La participació com a eina d’aprenentatge i aprofundiment de la democràcia participativa, tant per part de l’administració com de la ciutadania, i com a font de sentiment de pertinença.

 • Treball veïnal en assembles per zones amb regidors delegats.

 • Gestió col·laborativa dels equipaments polivalents (p.ex. espais de Galeries Carme). Espais cívics de tothom, més enllà de l’adscripció a una àrea concreta.

 • Impuls d’espais i canals de debat i interlocució digital directe entre els ciutadans i els responsables polítics.

 • Reconeixement, visibilitat, suport i sensibilització del voluntariat: punt de voluntariat, taula d’entitats i millores en els tràmits electrònics per accedir a suports materials, disponibilitat d’espais i subvencions.

 • Seguir treballant en el processos de participació de diferents temàtiques en una agenda anual que permeti aglutinar temes (consultes multiples) i comunicar millor.

 • Impulsar programes d’educació en la participació amb l’objectiu de fer-la quotidiana i una forma d’exercir la ciutadania crítica i constructiva (espais amb infants i joves, pràctiques d’autogestió i corresponsabilitat, seguir aprofundint en la participació activa al pressupost, debats ciutadans sobre diferents temes...)

La participació juvenil associada i individual i l’oci juvenil que reverteix a la comunitat com a dinàmiques socials de present i futur

 • Organització juvenil com a eina de formació, participació i creixement personal. Espai de participació de grups associats i de persones no associades. Cap a l’autogestió de l’espai jove com a casal juvenil (ubicat en les dependències de les Galeries Carme)

 • Desenvolupar una fórmula de participació representativa que granteixi la participació de la franja juvenil, també, en les temàtiques del municipi en global (Ajuntament jove)

 • Opcions d’oci juvenil amb valor afegit on els joves, més enllà de consumir l’activitat, participen activament i promouen iniciatives que reverteixen a la comunitat.  Atenció especial a la franja adolescent en cap de setmana (especialment diumenge tarda).

 • Treball del Punt Jove als centres de secundària i a l’Espai Jove amb un programa de formació de valors: participació, organització, igualtat de gènere, conductes sexistes, voluntariat, hàbits de vida saludable... Acompanyament en els processos formatius.

 

Acompanyament dels joves en el procés d’emancipació i cerca de perfil professional.

 • Programes d’inserció formativa i/o laboral per a joves (garantia juvenil).  Pla de transició al treball.

 • Atendre de forma específica la franja jove des de diferents àrees i polítiques públiques per generar oportunitats per a la seva emancipació, i garantir la participació juvenil en els espais de comunicació, participació i decisió.

 • Programa de promoció d’opcions per fer pràctiques i acumular experiència en sectors vinculats a les seves línies formatives.

 • Descomptes o reduccions de taxes en serveis d’interès especial com el transport públic, l’accés a la cultura o accions formatives.